send link to app

Dry Eye Quiz app for iPhone and iPad


4.2 ( 912 ratings )
Business Utilities
Developer: CoDev Service Company Limited
Free
Current version: 2.0.3, last update: 1 year ago
First release : 06 Jun 2017
App size: 29.21 Mb

Cationorm là ứng dụng kiểm tra mắt bạn có bị khô hay không ?
Chỉ 15s bạn có thể biết mắt bạn bị khô hay không ?
Và Cationorm sẽ có bản đánh giá để bạn có thể tự đánh giá mức độ về độ ẩm của mắt